Gaismas ceļš

BIBLIOTĒKU NOZĪME PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ

Latvijas bibliotēkas iesaistās dažādos mūžizglītības projektos (mobilitātes projekti, inovāciju pārnese bibliotēkas darbinieku profesionālajai pilnveidei, politikas instrumentu attīstība, sadarbība un inovācijas mūžizglītībā; informācijas izplatīšanas, izmantošanas un popularizācijas projekti) un darbojas kā mūžizglītības informācijas kanāli. Projektu ietvaros bibliotēkas ir guvušas pieredzi dažādu informāla rakstura pasākumu organizēšanā (semināri, apaļā galda diskusijas, izstādes, tikšanās, konsultācijas). Labās prakses piemēri attiecībā uz pieaugušo izglītību ir atrodami teju vai katrā bibliotēkā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš skaidro, ka bibliotēku ieguldījums pieaugušo izglītībā atšķiras atkarībā no bibliotēkas tipa – LNB, akadēmisko bibliotēku un publisko bibliotēku uzdevumi ir atšķirīgi.

Bibliotēkas ir viens no nozīmīgākajiem resursiem pieaugušo mācību motivācijas veicināšanai, karjeras atbalstam, formālajai un neformālajai izglītībai. Bibliotēkās tiek veidots un uzturēts informācijas krājums izglītībai mūža garumā, ir attīstīta un iedzīvotājiem brīvi pieejama infrastruktūra – telpas, tehniskais aprīkojums, programmatūra, cilvēkresursi, bibliotēkas ir ērti izmantojamas pieaugušo pašizglītībai, dažādu kursu un semināru organizēšanai. Liela daļa bibliotēku pakalpojumu ir vērsti, uz apmeklētāju informācijpratības attīstīšanu. Prasme atrast informāciju, novērtēt to un efektīvi izmantot ir viena no karjeras vadības prasmju sastāvdaļām. Latvijas bibliotēku tīkls veido vienmērīgu pārklājumu un nodrošina bibliotēku piedāvātos pakalpojumus visā Latvijas teritorijā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenais fokuss, realizējot pieaugušo izglītības programmas, ir bibliotekāru profesionālā pilnveide - LNB Mācību centrs piedāvā kursus bibliotekāriem, ļaujot attīstīt profesionālās zināšanas un prasmes. Izveidota 240 stundu mācību programma, kas dod iespēju apgūt pamata profesionālās zināšanas bibliotēku darbiniekiem, kas nav ieguvuši bibliotekāra izglītību. Tiks piedāvāta arī 960 stundu programma, kas ļaus bibliotēku darbiniekiem iegūt 3. līmeņa profesionālo bibliotekāra kvalifikāciju. Profesionālās pilnveides iespējas nozares speciālistiem piedāvā arī deviņi reģionālie LNB mācību centri: Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Liepājā, Ogrē, Preiļos, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

Augstskolu jeb akadēmiskās bibliotēkas galvenokārt nodarbojas ar augstskolu mācībspēku izglītošanu informācijpratības jomā - apmāca datu bāzu un citu informācijas resursu izmantošanā, palīdz uzlabot prasmes meklēt, izvērtēt un izmantot informāciju, tādējādi atbalstot kā mācību, tā pētniecības darbu.

Publiskās bibliotēkas - un tādu Latvijā ir apmēram 800 - saviem klientiem galvenokārt piedāvā neformālās izglītības iespējas visdažādākajās jomās. Viena no galvenajām mērķauditorijām ir seniori, kuriem bibliotekāri var sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju izmantošanā. Projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros publiskās bibliotēkas īstenoja apjomīgas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas apmācību programmas, koncentrējoties uz datora un interneta iespēju izmantošanu. Viens no populārākajiem iemesliem interneta lietošanai bibliotēkās, ir darba meklējumi. Aizvien lielāku aktualitāti iegūst mācības citu jauno tehnoloģiju – pirmkārt jau viedtālruņu un planšetdatoru – lietošanā, kā arī konsultācijas specifiskā tīmekļa pielietojumā, piemēram, plānojot ceļojumu un veicot ar to saistītās rezervācijas un priekšapmaksas. Veiksmīga sadarbība publiskajām bibliotēkām ir izveidojusies ar bankām, telekomunikāciju operatoriem un pašvaldībām - iegūtās prasmes ļauj iedzīvotājiem izmantot interneta bankas pakalpojumus, norēķināties par gāzi, elektrību un citiem pakalpojumiem, sazināties ar radiniekiem ārvalstīs, izmantot pašvaldību un valsts e-pakalpojumus. Aizvien biežāk bibliotēkas piedāvā arī valodu kursus, kā arī interešu izglītības programmas visdažādākajās jomās.

Pieaugušo izglītības jomā tiek īstenota veiksmīga sadarbība starp Latvijas Nacionālo bibliotēku un reģionu bibliotēkām, organizējot regulārus pieredzes apmaiņas pasākumus un labākās pieredzes pārnesi un īstenojot profesionālo tālākizglītību. Attiecībā uz bibliotekāru profesionālo pilnveidi, LNB piedāvā savu ekspertu konsultācijas un izbraukuma seminārus un mācības. 2012.-2013. gadā LNB kopā ar partneriem īstenoja ES Mūžizglītības programmas projektu “Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālās sadarbības tīkla izveide” (ValNet), kura ietvaros tika apzināta nepieciešamība veicināt neformālās izglītības rezultātu atzīšanu Latvijā, tādējādi nodrošinot lielāku ietekmi bibliotēku veiktajam darbam neformālās izglītības jomā.

Viens no nozīmīgākajiem projekta secinājumiem bija atziņa, ka bibliotēkām un pieaugušo izglītības centriem ir ciešāk jāsadarbojas – pieaugušo izglītības centriem vairāk jāizmanto bibliotēku darba pieredze, savukārt bibliotēkām vairāk jāapzinās sinerģijas iespējas kopējos pieaugušo izglītības procesos.

Latvijas bibliotēkas iesaistās dažādos mūžizglītības projektos (mobilitātes projekti, inovāciju pārnese bibliotēkas darbinieku profesionālajai pilnveidei, politikas instrumentu attīstība, sadarbība un inovācijas mūžizglītībā; informācijas izplatīšanas, izmantošanas un popularizācijas projekti) un darbojas kā mūžizglītības informācijas kanāli. Projektu ietvaros bibliotēkas ir guvušas pieredzi dažādu informāla rakstura pasākumu organizēšanā (semināri, apaļā galda diskusijas, izstādes, tikšanās, konsultācijas). Labās prakses piemēri attiecībā uz pieaugušo izglītību ir atrodami teju vai katrā bibliotēkā.

Tā, piemēram, Bauskas centrālā bibliotēka ir īstenojusi projektu Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveide”. Projekta ietvaros Bauskas novadā ir izveidotas septiņas biznesa atbalsta bibliotēkas. Tajās notiek dažādas sanāksmes un semināri, tiek rīkotas tikšanās ar biznesa partneriem, notiek tikšanās ar pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri konsultē par biznesa uzsākšanu, bibliotēkas interneta vietnē ir pieejamas uzņēmēju tālākizglītības aktualitātes, dažādi informācijas resursi pašizglītībai un biznesa uzsākšanai utml.

Latvijas Nacionālā bibliotēka īsteno projektu par digitālo pakalpojumu attīstību. Tas paredz elektronisko bibliotēku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lasītāju attālinātās piekļuves pakalpojumus u.c.

Atsauces un informācijas materiāli

  1. Dziļuma, Marta. Bibliotēkas atbalsts mūžizglītībai : Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieredze. 2013.vairāk...
  2. Bērziņa, Ina. Karjeras attīstības atbalsts un motivācijas mācīties veicināšana pieaugušajiem. 2014 (Izglītības pasūtītais ministrijas pētījums)
  3. Par bibliotēku lomu ES sabiedrībā – izglītošanos, pašattīstību, piekļuvi nepieciešamajai informācijai, bezdarba mazināšanu, lasīt- neprasmes un digitālā analfabētisma mazināšanu, socializēšanās, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanuvairāk...
  4. “Nekad nesaki nekad” - fantastisks stāsts par pensijas vecuma kundzi Trapenē, Apes novadā, kas savā vecumā, pateicoties bibliotēkas piedāvātajām iespējām apguva satiksmes noteikumus un ieguva autovadītāja tiesības, kā arī apguva datorprasmes.vairāk...
  5. “Depresija mums nedraud” – stāsts par aktīvu senioru grupiņu Brocēnos, kas vietējā bibliotēkā apguvuši datorlietošnas prasmes un, tās izmantojot, katrs apgūst sev nepieciešamas jaunas zināšanasvairāk...
  6. “Uzņēmējs bibliotēkā” – kā bibliotēka palīdz mazam uzņēmējam ikdienā gūt jaunu informāciju un zināšanas un izmantot bibliotētas piedāvātos intereneta pakalpojumus biznesa vajadzībāmvairāk...
  7. “Nepadoties un cīnīties” – stāsts par invalīdu, kam bibliotēka palīdz apgūt zināšanas, kas ļauj justies līdzvērtīgam un dod spēku un iedvesmu nepadoties un dzīvot tālākvairāk...
  8. “Bibliotēka dodas pie lasītājiem” – Ventspils bibliotēkas pieredze klientu apkalpošanā mājās, jas slimības vai ierobežotas pārvietošanās dēļ cilvēks nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus uz vietasvairāk...
  9. “Publisko bibliotēku vērtība un ietekme” – pētniece Kristīne Pabērza par bibliotēku nozīmi sabiedrībāvairāk...
  10. šeit pieejami citi projekta “Trešais tēva dēls” videostāstivairāk...