Prasmju pilnveides ceļvedis

Kā veicināt pieaugušo iesaisti mācībās. Pieaugušo izglītības finansēšanas instrumenti un to piemēri

Kaut arī lēmuma pieņemšana par labu dalībai mācībās nesākas ar finanšu resursu pieejamību un atbalstu mācībām, tas ir viens no būtiskākajām nosacījumiem un paver plašas iespējas ne tikai pašu dalībnieku izaugsmei, bet arī ekonomikas konkurētspējai un pat sabiedrības labklājības uzlabojumiem.​ Lasīt tālāk...

Otrais izglītības forums par ES Padomes ieteikumu “Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas pieaugušajiem” īstenošanu un nākotnes redzējumu
Brisele, 20. – 21.maijs

Saskaņā ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) veikto datu analīzi 46,1% no Eiropas Savienības 28 valstu iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem (128 miljoni) ir nepieciešams uzlabot prasmes, savukārt Latvijā pieaugušo īpatsvars, kuriem nepieciešama prasmju uzlabošana, atkarībā no digitālo prasmju novērtēšanas atrodas robežās no 27,9% līdz 39,3% (297 līdz 418 tūkstošiem). Lasīt tālāk...

Cedefop analītiskais ietvars pieaugušo prasmju pilnveidei

Cedefop analītiskais ietvars pieaugušo prasmju pilnveidei (.pdf) ir nepārtraukti pilnveidojams dokuments, kura mērķis ir atbalstīt ieinteresētās puses stratēģiskas un koordinētas pieejas izveidē pieaugušo prasmju pilnveidei. Ietvars ir veidots, apvienojot dažādus resursus un zināšanas, kas iegūtas Cedefop Izglītības un nodarbinātības departamentā pieaugušo izglītības, pāragras izglītības un mācību pārtraukšanas, finansējuma, pārvaldības, validācijas un darba vidē balstītas izglītības jomās.​

Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija

Lai veicinātu saprotamas un viegli uztveramas saiknes izveidi starp izglītības sektoru un darba tirgu, Eiropas Komisijā izveidota daudzvalodu Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija, kura ir atspoguļota tiešsaistes portālā https://ec.europa.eu/esco/portal/home Lai gan pirmā ESCO pilnā versija tika publicēta 2017.gadā, informācija par Latvijas kvalifikācijām ir pieejama no 2016.gada. Lasīt tālāk...

Pieaugušo izglītības kvalifikācijas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Lasīt tālāk...

Mācības darba vietā

Pieaugušo izglītības politikas atbalstam. Uzņēmumu līdzdalība pieaugušo izglītībā. 1.daļa.

Materiālā “Pieaugušo izglītības politikas atbalstam. Uzņēmumu līdzdalība pieaugušo izglītībā. 1.daļa” skaidrots pieaugušo izglītības jēdziens darba vietās, sniegts ieskats īstenotajās politikās pieaugušo izglītības veicināšanai, aprakstīti politikas plānošanas dokumenti, kas attiecas uz pieaugušo izglītību Latvijā, kā arī sniegti secinājumi un ierosinājumi, lai pilnveidotu pieaugušo izglītību darba vietās. Lasīt tālāk...

Uzņēmumu līdzdalība mācību organizēšanā un arodbiedrību iesaiste

Materiālā “Uzņēmumu līdzdalība mācību organizēšanā un arodbiedrību iesaiste” raksturoti aspekti, kas atspoguļo uzņēmumu iesaisti darbinieku mācībās, darbinieku motivāciju un šķēršļus dalībai mācībās, mācību finansēšanas un izmaksas modeļus Eiropas Savienības valstīs un izaicinājumus pieaugušo mācību iespēju izmantošanā. Lasīt tālāk...

Briselē diskutē par pieaugošo izglītības attīstību

2019. gada 12. un 13.martā Briselē, Beļģijā notika Eiropas Komisijas Pieaugušo izglītības darba grupa, kuras mērķis bija izstrādāt idejas par iespējamiem Eiropas Savienības pieaugušo izglītības politikas virzieniem pēc 2020. gada un salīdzināt īstenotās politikas attiecībā uz personīgiem mācību kontiem un finansēšanas mehānismiem. Eiropas Komisija prezentēja starpziņojumu par sasniegumiem saskaņā ar atjaunināto Eiropas pieaugušo izglītības programmu (2011–2018) un jaunām tēmām un prioritātēm. Ziņojumā tika apkopoti galvenie prioritārie Eiropas Komisijas un dalībvalstu virzieni pieaugušo izglītībā. Lasīt tālāk...