Pieaugušo izglītība

KAS IR MŪŽIZGLĪTĪBA

Mācīšanos mūža garumā sauc par mūžizglītību. Mūžizglītība ir visaptverošs jēdziens, kas sevī ietilpina gan mācīšanos, gan mācīšanu, gan formālo, gan neformālo izglītību, gan ikdienas saskarsmē ar citiem cilvēkiem apgūto iemaņu, prasmju un zināšanu krāšanu jeb ikdienējo (informālo) mācīšanos.

Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšnas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus parasībām.


Lasīt vairāk...

KAS IR NOZARU EKSPERTU PADOMES

Nozaru ekspertu padomes ir konsultatīvas institūcijas, kas darbojas kā sociālo partneru dialoga platforma, lai veicinātu nozares attīstībai nepieciešamo speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu.


Lasīt vairāk...

KAS IR ANDRAGOĢIJA

Andragoģija ir zinātne par pieaugušo izglītības procesu, tā mērķiem, organizāciju, metodēm, ievērojot tādas pieaugušo mācīšanas un mācīšanās īpatnības kā pieredzi, sevis izpratni, gatavību mācīties, apgūto zināšanu tūlītēju praktisku lietojamību. Ja vēlies uzzināt, ar ko andragoģija atšķiras no pedagoģijas un kāpēc tās atziņas ir būtiski ievērot pieaugušo izglītībā, lasi vairāk.


Lasīt vairāk...

PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA

Atsevišķās situācijās dažādu jomu profesionāļi pirmās vērtīgās zināšanas un profesionālo kompetenci iegūst nevis skolas solā, bet darba vidē. Lai gan šādi darbinieki savā jomā ir kompetenti un prasmīgi, viņiem nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas apliecības. Reizēm tikai šī iemesla dēļ viņi var zaudēt konkurences cīņā par darba vietu vai augstāku atalgojumu.


Lasīt vairāk...

Pieaugušo izglītības iespējas

Pateicoties ES struktūrfondu atbalstam, kā arī īstenotajai valsts izglītības un nodarbinātības politikai, pieaugušajiem Latvijā ir pieejamas gan profesionālās tālākizglītības, gan pilnveides, gan neformālās izglītības programmas un kursi. Zemāk pieejama plašāka informācija par šobrīd īstenotajām mācībām dažādām pieaugušo iedzīvotāju mērķa grupām.


Lasīt vairāk...

DARBA TIRGUS PROGNOZES

Ekonomikas ministrija ik pēc diviem gadiem izstrādā darba tirgus prognozes vidējā un ilgtermiņā*, kas atspoguļo iespējamās darba tirgus attīstības tendences un sagaidāmo pieprasījumu pēc darbaspēka noteiktās nozarēs, kā arī ļauj priekšlaicīgi paredzēt darba tirgus neatbilstību veidošanos nākotnē.

Atbilstoši tautsaimniecības attīstības scenārijam, pieprasījums pēc darbaspēka turpmākajos gados augs mēreni, tā kā ekonomikas izaugsme galvenokārt balstīsies uz produktivitātes pieaugumu.


Lasīt vairāk...

Darba tirgus prognozes mazkvalificētajiem iedzīvotājiem

2018.gadā 363 tūkstošiem jeb aptuveni 35% iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija tikai vidējās vispārējās, pamata vai zemāks izglītības līmenis. Gandrīz 1/3 no šiem iedzīvotājiem bija nenodarbināti – 82 tūkstoši ekonomiski neaktīvi un 32 tūkstoši darba meklējumos. Darba meklētāji ar šādu izglītības līmeni veido pusi no kopējā darba meklētāju skaita vecuma grupā no 25 līdz 64 gadiem.

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi apskatu par mazkvalificētā darbaspēka situāciju Latvijā, iekļaujot prognozes darbaspēka piedāvājumā un pieprasījumā tuvāko piecpadsmit gadu laikā, kā arī rekomendācijas šo iedzīvotāju kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem.


Lasīt vairāk...