PI POLITIKA LATVIJĀ UN ES

KAS IR MŪŽIZGLĪTĪBA

Mācīšanos mūža garumā sauc par mūžizglītību. Mūžizglītība ir visaptverošs jēdziens, kas sevī ietilpina gan mācīšanos, gan mācīšanu, gan formālo, gan neformālo izglītību, gan ikdienas saskarsmē ar citiem cilvēkiem apgūto iemaņu, prasmju un zināšanu krāšanu jeb ikdienējo (informālo) mācīšanos.

Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšnas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus parasībām.

Lasīt vairāk…

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA ES UN VALSTS PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS

Latvijas nākotnes redzējuma pamatā ir cilvēku prasmes. Izglītība un izglītošanās visa mūža garumā.

Šāda nākotnes perspektīva iet roku rokā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 1. principu – katram cilvēkam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, mūžizglītību, iegūt un pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas, lai pilnvērtīgi iekļautos sabiedrībā un darba tirgū.

Lasīt vairāk…

TĀLMĀCĪBAS RISINĀJUMI – UNESCO SAGATAVOTI IETEIKUMI

Publicējam UNESCO piedāvāto izglītībā izmantojamu programmu, platformu un resursu sarakstu, kas var lieti noderēt, plānojot un īstenojot arī turpmāk attālinātas mācības pieaugušajiem.

Lasīt vairāk…

ATVĒRTĀS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

Atvērtā izglītība – tas nozīmē – mācības, izmantojot 21. gadsimta digitālās tehnoloģijas un ievērojot atvērtās dalīšanās modeli, tā uzlabojot izglītības pieejamību un efektivitāti. Atvērtā izglītība ir brīvi pieejama visā pasaulē.

Lasīt vairāk…

KVALITĀTE KĀ IZGLĪTĪBAS STŪRAKMENS. EIROPAS STĀSTS

Pēdējais mūžizglītībai veltītais žurnāls Education Permanente ir veltīts tēmai “izglītības kvalitāte”, tāpēc piedāvājam īsu pārskatu par izglītības kvalitātes veidošanās procesiem Francijā un Eiropā.

Šī raksta autors ir francūzis Thierry Ardouin, tādēļ materiāls gatavots caur Francijas piemēra skatu punktu, bet tajā ir iekļauta visaptveroša informācija par to, kā attīstījusies izglītības joma, tostarp, arī pieaugušo un profesionālā izglītība visā Eiropā.

Lasīt vairāk…

EIROPAS AKTUALITĀTES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ

2020.gada 15.oktobrī tiešsaistē notika Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) organizēta Nacionālo pieaugušo izglītības koordinatoru un ET2020 Pieaugušo izglītības darba grupas kopīga sanāksme, kuras mērķis bija iepazīstināt valstu pārstāvjus ar Eiropas prasmju programmu un tās nozīmi turpmākajās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) aktivitātēs pieaugušo izglītības jomā.

Lasīt vairāk…

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS POLITIKA LATVIJĀ

Pieaugušo izglītības politiku Latvijā nosaka Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, kas ir balstītas redzējumā, ka izglītībai jābūt pieejamai visa mūža garumā, tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa, apzināta izvēle un nepieciešamība. Izglītības attīstības politikas virsmērķis ir “kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei”.

Lasīt vairāk…

MŪŽIZGLĪTĪBA LATVIJĀ

Izglītības un zinātnes ministrija no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim īsteno Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā”. Šis projekts ir instruments pieaugušo mūžizglītības valsts politikas veidošanā, stiprināšanā un attīstīšanā gan valsts, gan pašvaldību līmenī.

Lasīt vairāk…

KAS IR EPALE UN TĀS SNIEGTĀS IESPĒJAS?

EPALE ir Eiropas Komisijas finansēta tīmekļa vietne, kura izveidota ar mērķi uzlabot pieaugušo izglītības kvalitāti Eiropā, izveidot spēcīgu pieaugušo izglītības nozari un sniegt iespēju pieaugušo izglītības speciālistiem un izglītības izplatītājiem sasniegt visus pieaugušos.

Lasīt vairāk…

REALIZĒTIE PROJEKTI

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS ĪSTENOTAIS ES PROGRAMMAS “ERASMUS+” PROJEKTS PAR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBU LATVIJĀ 2017. – 2019.
Laika posmā no 2017. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. decembrim Izglītības un zinātnes ministrija īstenoja ES programmas “Erasmus+” projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai”.

Lasīt vairāk…

EIROPAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Izglītības un zinātnes ministrijas īstenots un Eiropas Komisijas finansiāli atbalstīts projekts „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”
(Granta lēmuma numurs 2012-3753/001-001)

Projekts risinājās no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam. Projekta kopējais finansējums — 136 000 eiro, no kuriem Eiropas Komisija nodrošināja 102 000 eiro, bet Latvijas Valsts 34 000 eiro.

Projekta laikā organizēti pieci reģionālie semināri, seši starpnozaru forumi un nacionālā konference, kur diskutētas problēmas un izstrādāti ieteikumi pieaugušo izglītības jomā Latvijā. Reģionālajos semināros un noslēguma konferencē prezentēti labās prakses piemēri un izstrādātas konkrētas rekomendācijas ciešākai sadarbībai starp sektoriem, kas atbildīgi par pieaugušo izglītības politikas īstenošanu Latvijā.

Lasīt vairāk…

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROJEKTS 2015.GADĀ

Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) uzsāka ar mērķi iesaistīt mūžizglītības aktivitātēs lielāku pieaugušo skaitu un mazināt sadrumstalotību, kas vērojama, plānojot un realizējot pieaugušo izglītību Latvijā.

Gada garumā projekts kalpoja kā platforma, lai pilnveidotu pieaugušo izglītības politiku Latvijā un turpinātu sadarbības modeļa izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem”: valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju.

Lasīt vairāk…

Back To Top