Īstenotājiem

RESURSI PIEAUGUŠO IZGLĪTOTĀJIEM

IETEIKUMI PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZSTRĀDEI UN LICENCĒŠANAI
Ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādei un licencēšanai sastāv no ievada, pieaugušo neformālās izglītības programmas izstrādes posmiem, kas ietver pieaugušo neformālās izglītības programmas (PNIP) nepieciešamības noteikšanu, mērķa grupas raksturojumu un vajadzības, mācīšanās rezultātu noteikšanu, PNIP saturu, mācību metodes un resursu aprakstu, kā arī ietver informāciju par pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu un pielikumus (pieaugušo neformālās izglītības programmas noformējuma paraugs, iesnieguma paraugs).

Materiāls ir izstrādāts Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” Nr. 592066-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-AL-AGENDA ietvaros un ir adresēts pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenotājiem un pašvaldību darbiniekiem.

• Ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādei un licencēšanai (.pdf).

• Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana pašvaldībās.

PRAKTISKS CEĻVEDIS DARBAM AR PIEAUGUŠAJIEM PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS (METODISKAIS MATERIĀLS)
NOZARĒS NEPIECIEŠAMĀS VISPĀRĒJĀS PRASMES. EKSPERTU VIEDOKLIS
Nozaru eksperti un profesionālās izglītības eksperti ir izstrādājuši ieteikumus pieaugušo izglītības satura izstrādei vispārējo prasmju attīstīšanai, balstoties uz galvenajām kompetencēm mūžizglītībā.

Nozarēs nepieciešamās vispārējās prasmes (ekspertu viedoklis)

• Būvniecība
• Elektronisko un optisko iekārtu ražošana
• Enerģētika
• Kokrūpniecība
• Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares
• Lauksaimniecība
• Māksla un mediji
• Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
• Pārtikas rūpniecība
• Poligrāfija un izdevniecība
• Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana
• Transports un loģistika
• Tūrisms, skaistumkopšana
• Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība un administrēšana

CAURVIJU PRASMES

Profesionālajam darbam nespecifiskās prasmes, kas saistītas ar individuālu spēju efektīvi darboties, parasti tiek aprakstītas kā vispārējas / caurviju prasmes. Vispārējās jeb caurviju prasmes ir šādas: domāšana un radošums, digitālā pratība, pašvadība, sadarbība, līdzdalība.
• Caurviju prasmes
• Uzņēmējdarbības kompetences ietvarstruktūra
• Digitālās kompetences ietvarstruktūra ar astoņiem apguves līmeņiem un piemēriem

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZSTRĀDEI

• Profesiju standarti
• Programmas
• Nozaru kvalifikāciju struktūras

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA

DOKUMENTI, KAS IZSNIEDZAMI PAR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVI
• Dokumenti, kas izsniedzami par pieaugušo izglītības programmas apguvi

VADLĪNIJAS PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS POLITIKAS IEVIEŠANAI
Vadlīnijas pieaugušo neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas politikas ieviešanai (.pdf)

Back To Top